De starterslening

Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar staan de hoge woonlasten u in de weg? Met de Starterlening kunt u, in veel gevallen, toch de woning kopen die u op het oog heeft.


Gunstige voorwaarden.

De Starterslening, aangeboden door SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) en uw gemeente, overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van uw woning en het bedrag dat u bij uw bank maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van uw gemeente.

De Starterslening heeft een rentevaste periode van 15 jaar en heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen. Hierna betaalt u in principe rente en aflossing. Indien u denkt de maandlast niet te kunnen betalen, dan kunt u, tegen betaling, bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft, gekoppeld aan de dan geldende normen van de NHG.


De gemeente bepaalt.

Iedere gemeente bepaalt zelf of en onder welke voorwaarden Startersleningen worden aangeboden. Indien uw gemeente Startersleningen aanbiedt heeft zij ook de voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de Starterslening in aanmerking te komen. Ook bepaalt uw gemeente de maximale hoofdsom van de Starterslening die u kunt krijgen.

SVn verstrekt de Starterslening namens uw gemeente. Zij behandelen ook uw aanvraag en verzorgen de verdere afhandeling en administratie.

Een koper die voor de Starterslening in aanmerking komt, is verder geheel vrij in de keuze van de geldgever voor de 1e hypotheek van de aan te kopen woning.


Hoe ziet de totale financiering eruit?

De totale financiering bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en de Starterslening. De (eerste) lening moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij de bank van uw keuze. De Starterslening sluit u bij ons af. Beide leningen moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG en mogen samen niet meer bedragen dan de verwervingskosten van de woning.

Verwervingskosten zijn de koop-/aanneemsom plus een vast percentage aan de bijkomende kosten, zoals renteverlies tijdens bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten. Bij bestaande woningen bedraagt dit percentage 12% van de koopsom, bij nieuwbouw 8% van de koop-/aanneemsom. (Tijdelijk ligt dit bij bestaande woningen zo'n 4% lager vanwege de verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%.)

Afhankelijk van uw gemeente kunnen verbeterkosten, achterstallig onderhoud of meerwerk (bij nieuwbouw) meegenomen worden in de financiering. Aan de verwervingskosten zit een maximum bedrag. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door de NHG. Uw gemeente kan deze grens ook lager vaststellen als de lokale woningmarkt daar aanleiding toe geeft.


Hoe werkt de hertoets?

Als uw inkomen na 3 jaar ontoereikend is om de volledige maandlast te kunnen betalen, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen. Deze kost: € 155,-. SVn meldt u uiterlijk 3 maanden vóór de datum waarop u rente en aflossing moet gaan betalen dat u een hertoets kunt aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk 2 maanden vóór de datum zijn ingediend. Zo niet, dan gaat u de volledige maandlast betalen.

Bij de hertoets wordt de maandlast van de Starterslening beoordeeld op basis van het dan geldende huishoudinkomen en de dan geldende normen van NHG. U ontvangt uiterlijk 1 maand voor de herzieningsdatum van SVn een brief met daarin de verschuldigde maandlast in de volgende periode. De hertoetsmomenten zijn na het 3e, 6e, 10e en het 15e jaar.

Als u eenmaal de volledige maandlast over de Starterslening gaat betalen, kunt u geen beroep doen op een hertoets. Als uit de 4e (en laatste) hertoets in het 15e jaar blijkt dat uw inkomen nog niet toereikend is, dan blijft de vast te stellen maandtermijn voor de resterende looptijd van toepassing. Aflossing vindt plaats bij verkoop van de woning of na 30 jaar.


Extra of geheel aflossen van de lening.

U kunt altijd extra aflossen op uw lening, of deze voor het einde van de looptijd geheel aflossen. U bent hiervoor geen vergoeding wegens vervroegde aflossing verschuldigd.

Een extra aflossing tijdens de periode dat u nog geen rente en aflossing betaalt heeft pas effect op uw maandelijks te betalen bedrag op het moment dat u wel rente en aflossing gaat betalen.

Na een extra aflossing wordt het maandelijks te betalen bedrag altijd automatisch aangepast als de extra aflossing een verlaging van het maandelijks bedrag met minimaal € 5,00 tot gevolg heeft.